תפריט

תקנון קמפיין יום המעשים הטובים בשיתוף נועם חורב

תקנון קמפיין יום המעשים הטובים

 1. השתתפות בקמפיין
  השתתפותך בקמפיין יום המעשים הטובים המתקיים בשיתוף היוצר נועם חורב בין התאריכים 20.2.20 בשעה 15:00 עד 1.3.20 בשעה 09:00 ("הקמפיין") כפוף לתקנון זה, לרבות מדיניות הפרטיות הנמצאת בכתובת https://www.good-deeds-day.org.il/gddil-terms2020/ ("תקנון"). התקנון מהווה הסכם מחייב בינך ("אתה") לבין עמותת רוח טובה ("העמותה" ו/או "אנחנו"). על-ידי, השתתפות ו/או כל פעולה אחרת במסגרת הקמפיין הנך מתחייב כי קראת וקיבלת על עצמך את תנאי התקנון ואתה מסכים להוראות הכלולות בו. במידה ואינך מסכים עם תנאי מתנאי התקנון עליך לחדול באופן מידי מכל השתתפות בקמפיין.
  התקנון עשוי להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה וללא הודעה מראש. לכן הינך מתבקש לעיין מעת לעת בנוסח העדכני של התקנון בכתובת https://www.good-deeds-day.org.il/gddil-terms2020/ . על-ידי המשך השתתפות בקמפיין לאחר שינוי כאמור, הינך מסכים ומתחייב להיות כפוף להוראות השינוי ולקבל על עצמך את תנאי התקנון שיחולו באותה עת.
  מטעמי נוחות, התקנון מנוסח לעיתים בלשון זכר או בלשון נקבה אך פונים לגברים ונשים כאחד.
 2. תוכן ומצגים
  2.1. במסגרת השתתפותך בקמפיין תתבקש להעלות טקסט שכתבת עבור שימוש בקשר עם יום המעשים הטובים ("התוכן שלך"). אתה האחראי הבלעדי לתוכן שלך ועליך לוודא שהתוכן שלך עומד בתקנון, בהוראות העמותה שניתן למצוא בלינק: https://www.good-deeds-day.org.il/gddil-terms2020/ ("הוראות העמותה") ובהוראות כל דין. העמותה אינה מתחייבת לבדוק ולסנן ולא תישא באחריות כלשהי לתוכן שלך. העמותה עשויה, בשיקול דעתה הבלעדי לסנן, לחסום, לערוך או להסיר את התוכן שלך ו/או לשנות את אופן הצגתו הקמפיין. כמו כן, אתה מצהיר ומתחייב כי העמותה אינה ולא תהיה אחראית לתוכן שלך וכי: (א) ברשותך כל הרישיונות, הויתורים וההסכמות הדרושים בקשר עם התוכן שלך לצורך העלאתו לקמפיין ומתן זכויות השימוש בו לעמותה; (ב) אין העמותה וגם לא תהא בעתיד חייבת בתשלום כלשהו (לרבות תמלוגים) לכל גורם בגין שימוש בתוכן שלך ו/או בגין הצגתו בקשר עם הקמפיין; (ג) התוכן שלך ו/או כל חלק ממנו והשימוש בו במסגרת הקמפיין: (1) לא יפר כל דין, לרבות זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו ו/או את זכותו לפרטיות ו/או הזכות לפרסום ולא יכלול ו/או יקדם פעולות בלתי חוקיות; (2) לא יכלול ו/או יקדם גזענות ו/או דברי הסתה ו/או אפליה על רקע דת, גזע, מין, גיל או מצב בריאותי; (3) לא יכלול תוכן פורנוגראפי; (4) לא יכלול דיבה ו/או לשון הרע; (5) עומד ויעמוד בהוראות העמותה ובהוראות הדין; (6) אינו כפוף לתשלומים לתאגיד ניהול משותף, ובמידה וכן אתה מייפה את כוחה של העמותה לחתום בשמך על כל כתב החרגה בעניין זה (ד) אתה לפחות בן 18 ויש לך את מלוא הזכויות להתקשר התקנון ולהשתתף בקמפיין.
  2.2. אתה מעניק בזאת לעמותה ולנועם חורב רישיון בינלאומי, בלעדי, בלתי מוגבל בזמן, הניתן להעברה ולמתן רישיונות משנה, להפיץ, להעמיד לרשות הציבור, להציג, לעשות שימוש, להעתיק, לערוך ולעשות כל שימוש אחר בתוכן שלך לפי שיקול דעתם הבלעדי של העמותה ו/או נועם חורב, ביחד ולחוד.
 3. שיפוי
  אתה מתחייב להגן על ולשפות את העמותה ומי מטעמה, נגד כל אבדן, הוצאה, עלויות, תביעות, פיצויים (כולל הוצאות בשל שכר טרחת עו"ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית ו/או גבייה) הנובעים מ ו/או שבאופן כלשהו קשורים עם: (א) התוכן שלך; (ב) הפרה של תנאי מתנאי התקנון.
 4. הפסקת השתתפות
  העמותה רשאית להפסיק השתתפותך בקמפיין מכל סיבה וללא הודעה מוקדמת. עם הפסקת השתתפותך הסעיפים הבאים ימשיכו להיות בתוקף: 2-8.
 5. הגבלת אחריות
  הקמפיין מוצג כפי שהוא ("AS IS") וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, העמותה אינה נותנת כל הבטחה ולא תישא באחראית, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בנוגע להפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose). העמותה אינה מבטיחה שהקמפיין יהיה נגיש ללא הפרעה או נטול פגמים ותקלות. אתה האחראי הבלעדי לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתך להגן על-עצמך מפני תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם השתתפותך בקמפיין.
  ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, בשום מקרה העמותה והגורמים הקשורים אליה לא יישאו באחריות כלפיך תחת כל תיאוריה משפטית, בין אם בעילה חוזית, נזיקית או אחרת, בין אם בשל נזק ישיר, עקיף, משני ו/או נסיבתי הנובעים מ ו/או קשורים בכל דרך בקמפיין, לרבות השתתפותך בו.
 6. תוכן של גורמים שלישיים
  6.1. חלק מהתוכן הזמין בקמפיין, לרבות תכני משתתפים אחרים, עשוי להיות מסופק מטעם צדדים שלישיים. כל התוכן המוצג בקמפיין מטעם ו/או שמקורם בצדדים שלישיים כולל בין היתר טקסטים, תמונות, וקטעי וידאו, שייכים למי שיצר ו/או פרסם אותם ואינם בהכרח מייצגים את עמדות העמותה.
  6.2. במידה ומוצג בקמפיין תוכן ו/או יצירות שבבעלותך באופן שלדעתך מפר זכויות יוצרים שלך ו/או פוגע בפרטיותך ו/או הנו פוגעני ו/או מהווה דיבה, הינך מוזמן ליצור קשר עם העמותה בבקשה להסירו בכתובת info@good-deeds-day.org.il תוך הפנייה מדויקת (כולל URL) לתוכן המפר וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, שם ופרטים מזהים. במקרה שהתוכן אכן יימצא כמפר הוא יוסר על ידינו ותשלח אליך הודעה בעניין.
 7. כללי
  (8.1) התנאים שבתקנון ובמדיניות הפרטיות הם התנאים היחידים והמלאים שחלים בינך לבין העמותה בנוגע לנושא התקנון; (8.2) דיני מדינת ישראל יחולו על התקנון וכל הקשור ו/או הנובע ממנו, פרט לכללי ברירת הדין. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל תביעה בקשר עם התקנון, ולאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות מקבילה להם; (8.3) במידה ותנאי מתנאי התקנון יקבע כבלתי אכיף ו/או חסר תוקף על-ידי ערכאה שיפוטית, ייחשב כאילו שונה תנאי זה אך ורק בהיקף הנדרש כדי שיהיה אכיף ובר תוקף. אם בכל מקרה ייחשב התנאי כחסר תוקף ו/או לא אכיף, ייחשב התנאי כאילו נמחק מהתקנון ולא יהפוך את יתר התנאים בתקנון לחסרי תוקף או ללא אכיפים; (8.4) שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד העמותה בהפעלת זכות מזכויותיה על פי התקנון ו/או הדין לא תחשב לויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי התקנון או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות; (8.5) העמותה רשאית להסב תקנון זה, כולו או בחלקו, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. אתה אינך רשאי להסב ו/או להעביר תקנון זה לצד ג' ללא קבלת אישור העמותה מראש ובכתב. כל הסבה בלתי מורשית תחשב כבטלה וחסרת תוקף; (8.6) מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרות העומדות לעמותה על-פי כל דין ו/או התקנון, לרבות מדיניות הפרטיות, העמותה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שתהא ובכל עת בה תחפוץ בכך, להגביל ו/או לחסום ו/או למנוע ממך את האפשרות להשתתף בקמפיין; (8.7) לעמותה הזכות המלאה, בכל זמן בו תחפוץ ומכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל, לשנות כל אספקט של הקמפיין או כל חלק ממנו; (8.8) במידה ויש לך שאלות בנוגע לתקנון אנא צור עמנו קשר במייל: info@good-deeds-day.org.il